[1]
ساعتچیم., عارفیا., نواییه., Saatchi, M., Arefi, A. و Navaei, H. 2012. بررسی الگوی تجویز داروهای آنتی‌بیوتیک در درمان ریشه دندان‌ها توسط دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 5 (نوامبر 2012), 444-452. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v8i5.549.