[1]
عمرانیع., برکتینم., حسن لیا., عبدالملکیم., Omrani, A., Barekatain, M., Hasanli, E. و Abdolmaleki, M. 2012. مقایسه روش آنتروپومتری و تصویر دیجیتالی در ارزیابی نسبت‌های صورتی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 5 (نوامبر 2012), 453-462. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v8i5.550.