[1]
زماني ناصرآ., فرهادين., جعفرين., خرميل., شکرانهع., Zamani Naser, A., Farhadi, N., Jafari, N., Khorrami, L. و Shokraneh, A. 2012. مقایسه اثر محلول‌های روشن کننده و روش دیجیتال غیر مستقیم در بهبود کیفیت تشخیصی کلیشه‌های پری اپیکال تیره. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 5 (نوامبر 2012), 463-469. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v8i5.551.