[1]
صادقیانس., آتش پورح., عباسی بروجنیم., اثناعشرین., Sadeghian, S., Atashpour, H., Abasi, M. و Esnaashari, N. 2012. رابطه ناهنجاری‌های دندانی- فکی با مفاهیم ارزیابی از خویشتن و خودپنداری در دانشجویان شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 5 (نوامبر 2012), 470-479. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v8i5.552.