[1]
رضویانس.ح., خزاعیص., کاظمیش., سیدیس.م., Razavian, S.H., Khazaei, S., Kazemi, S. و Sayedi, S.M. 2012. بره موم زنبور عسل و کاربرد آن برای سلامت دهان و دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 5 (نوامبر 2012), 491-501. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v8i5.554.