[1]
مهديزادهم., فقيهيانا., Mehdizadeh, M. و Faghihian, E. 2012. بررسی مقایسه‌ای دقت اندازه‌گیری‌های خطی در تصاویر Cone-Beam computed tomography و لترال سفالومتری دیجیتال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 6 (نوامبر 2012), 567-575.