[1]
خدائیانن., صبوحيم., عطائیا., Khodaeian, N., Sobouhi, M. و Ataei, E. 2013. مروری بر آملوژنزیس ایمپرفکتا و روش‌های درمانی آن. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 7 (ژانویه 2013), 695-705.