[1]
نیلچیانف., جباری فرس.ا., لاریجانیم., نوائيه., Nilchian, F., Jabbarifar, S.E., Larijani, M. و Navaei, H. 2013. بررسی تأثیر سلامت دهان و دندان کودکان بر کیفیت زندگی خانواده در شهرستان آمل در سال 1390. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 7 (ژانویه 2013), 662-668.