[1]
حکمتیانا., حقیقتع., علویس.ر., Hekmatian, E., Haghighat, A. و Alavi, S.R. 2013. بررسی توانایی رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص میزان ارتباط واقعی دندان عقل نهفته با کانال دندانی تحتانی در جراحی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 7 (ژانویه 2013), 669-675.