[1]
خادمیع., فرهادین., شکرانهع., Khademi, A., Farhadi, N. و Shokraneh, A. 2013. شوینده‌ها در درمان ریشه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 6 (ژانویه 2013), 576-586.