[1]
اکبریم., ولایتی مقدمف., احمدیا., Akbari, M., Velayati Moghadam, F. و Ahmadi, A. 2013. بررسي عوامل مؤثر بر سطح جیوه ادرار دندان‌پزشکان عمومی و متخصصین ترمیمی شهر مشهد در یک دوره زمانی یک‌ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 7 (ژانویه 2013), 652-661.