[1]
عزيزيآ., علوي زادهپ., صدريد., لسانس., Azizi, A., Alavizadeh, P., Sadri, D. و Lesan, S. 2013. بررسی سطح سرمی ویتامین B12 در بیماران مبتلا به لیکن‌پلان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 8, 7 (فوریه 2013), 616-621.