[1]
هاشمی نیاد., موحدیانب., هاشم زهیه., قضاویه., ناظریر., Hasheminia, D., Movahedian, B., Hashemzehi, H., Ghazavi, H. و Nazeri, R. 2013. بررسي فراوانی نشت مایع مغزی نخاعی در بیماران دارای شکستگی‌های جمجمه، فك و صورت در بخش جراحی فک و صورت بیمارستان الزهرا (س). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 1 (مارس 2013), 11-17.