[1]
غفاریر., صادقیانس., کریمیص., حاجی جعفری انارکیع., Ghafari, R., Sadeghian, S., Karimi, S. و HajiJafari Anaraki, A. 2013. بررسی ارتباط ارتفاع صورت با موقعیت ساجیتال حفره گلنوئید در افراد دارای مال اکلوژن کلاس II و رتروژن مندیبل. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 2 (می 2013), 162-168.