[1]
امین الضربیانم.ق., رضویانح., رضویا., ناظریر., Aminolzarbian, M.G., Razavian, H., Razavi, A. و Nazeri, R. 2013. میزان آگاهی، نگرش و مهارت استفاده از فایل‌های چرخنده در بین دندان‌پزشکان عمومی استان اصفهان در سال 91-1390. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 2 (می 2013), 144-151.