[1]
دیهیمیپ., امجدیم., شیرانیس., کلانتریم., جعفریم., Deyhimi, P., Amjadi, M., Shirani, S., Kalantari, M. و Jafari, M. 2013. ضایعات متعدد ژانت سل گرانولوما مرتبط با هیپر پاراتیروئیدیسم ثالثیه: گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 3 (جولای 2013), 284-291.