[1]
حکمتیانا., جلایی اسفندآبادیس.و., Hekmatian, E. و Jalaie Esfandabadi, S.V. 2013. بررسی توانایی دانشجویان ترم آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تشخیص پوسیدگی‌های بين دنداني بر اساس رادیوگرافی بایت وینگ معمولی در سال تحصیلی 92-1391. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 3 (جولای 2013), 266-272.