[1]
سید معلمیز., مرادیش., Saied Moallemi, Z. و Moradi, S. 2013. مقدمه: هدف اين مطالعه، بررسی نگرش و عملکرد نسبت به رفتارهای پرخطر و ایمن و ارتباط آن با آسیب‌های فک و صورت در موتور سواران شهر اصفهان در سال 1390 بود. مواد و روش‌ها: اين مطالعه مقطعی بر روی 385 موتور سوار که به طور تصادفی از پنج میدان پر تردد انتخاب گردید. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 3 (جولای 2013), 251-258.