[1]
حكمتيانا., سيدياحسينا., Hekmatian, E. و Sayedyahossein, A. 2013. بررسی دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین فاصله سوراخ مندیبل نسبت به پلن اکلوزال و لبه قدامی راموس. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 3 (جولای 2013), 242-250.