[1]
رضویس.م., جعفریم., خالصیس., Razavi, S.M., Jafari, M. و Khalesi, S. 2013. راهکارهای بالینی تشخیص زودهنگام سرطان دهان در مطب دندان‌پزشکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 4 (سپتامبر 2013), 378-392.