[1]
شیرانیم.ج., مشرفر., بهرامیم., خواجه پورح., Shirani, M., Mosharraf, R., Bahrami, M. و Khajehpour, H. 2013. تأثیر انواع الگوهای اکلوژنی بر میزان فشار وارد بر بافت‌های حمایت کننده دنچر. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 4 (سپتامبر 2013), 293-302.