[1]
غفاریر., خبیریم., رفیعیانم., خرمیا., نیکزادش., Ghafari, R., Khabiri, M., Rafieian, M., Khorrami, E. و Nikzad, S. 2013. تعیین میزان اشعه پراکنده اطراف دستگاه رادیوگرافی دندانی قابل حمل (PORT-X-II). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 4 (سپتامبر 2013), 329-336.