[1]
شیرانیف., سخائی منشم., Shirani, F. و Sakhaiemanesh, M. 2013. تأثیر ترکیبات رمینرالیزه کننده بر تغییر رنگ مینای سالم و ضایعات سفید. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 4 (سپتامبر 2013), 358-368.