[1]
خادمیع., خادمین., شادمهرا., Khademi, A., Khademi, N. و Shadmehr, E. 2013. روش‌های جدید کنترل و درمان دندان‌های بیرون افتاده از فک (Complete avulsion): مقاله بازآموزی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 4 (سپتامبر 2013), 369-377.