[1]
برکاتس., جوانم., دهقانح.ا., حبیبیا.ا., Barakat, S., Javan, M., Dehghan, H. و Habibi, E. 2013. ارزیابی ارگونومیکی وضعیت بدن(Posture) در حین کار به روش ارزیابی سریع تمامی اندام‌های بدن و شیوع اختلالات اسکلتی–عضلانی در دانشجویان دندان‌پزشکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 9, 5 (نوامبر 2013), 423-432.