[1]
خادمیع., شادمهرا., خادمین., Khademi, A., Shadmehr, E. و Khademi, N. 2014. بررسی اثر طول دندان بر شکست بی‌حسی بلاک تحتانی مندیبل در دندان‌های آسیای اول و دوم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 11, 1 (نوامبر 2014), 24-32.