[1]
خادمیع., موحدیان عطارب., ریخته گرانن., منتظری شاهتوریم., Khademi, A., Movahedian, B., Rikhtegaran, N. و Montazeri Shahtouri, M. 2014. بررسی حیات پالپ کانینها متعاقب پیوند استخوان شکاف آلوئول با روشهای پالس اکسیمتری، آزمایش الکتریکی پالپ و سرما. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 11, 1 (نوامبر 2014), 76-83.