[1]
رضویس.م., ایرانمنشپ., معینیع., قرآنین., فخارا., Razavi, S.M., Iranmanesh, P., Moeini, A., Qorani, N. و Fakhar, A. 2015. انطباق تشخیص‌های بالینی وآسیب‌شناسی ضایعات بافت نرم دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان طی سال‌های 1390-1367. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 11, 2 (فوریه 2015), 134-142.