[1]
سوهانیم., طاهر اکبریس., دشتین., زارع بوانیم., عین اللهین., Sohani, M., Akbari Saeed, T., Zare Bavani, M., Dashti, N. و Einollahi, N. 2015. بررسی میزان فعالیت چند آنزیم بزاقی در بیماران دارای پریودنتیت متوسط تا شدید: یک مطالعه مقدماتی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 11, 2 (فوریه 2015), 170-179. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v11i2.899.