[1]
مهدی زادهم., خادمیع., شکرانهع., فرهادین., Mehdizadeh, M., Khademi, A., Shokraneh, A. و Farhadi, N. 2015. بررسی اثر بزرگنمایی دیجیتال بر دقت اندازگیری طول فایل اندودنتیک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 11, 4 (می 2015), 267-274.