[1]
موسویم., ایرانمنشپ., امراللهیم., حسینین.ا., رضویانح., Mousavi, M., Iranmanesh, P., Amrollahi, M., Hoseini, N. و Razavian, H. 2015. بررسی تاثیر گشادسازی کانال بر میزان ریزنشت کانال دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 11, 4 (می 2015), 294-301.