شادمهرالهام, هاشمیعطیه, هاشمی‌نیاسید محسن, Elham Shadmehr, Atieh Hahshemi, و Seyed Mohsen Hasheminia. 2016. “بررسی تأثیر چسب مخاطی تانیک اسید بر رفلکس تهوع در نواحی کامنرم و لوزه”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 12 (1), 27-32. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1140.