آذریانمحمد, شکری مژدهیمریم, رسولیمریم, Mohammad Azarian, Maryam Shokri Mozhdehi, و Maryam Rasouli. 2016. “میزان شیوع بی‌دندانی پارسیل براساس طبقه‌بندی کندی در افراد بالای 20 سال در شهر اصفهان در سال 1391”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 12 (1), 52-58. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1143.