شبنم یزدانیShabnam Yazdani, نسیم اثناعشریNasim Esnaashari, مهدی رفیعیMehdi Rafie, و نگاه بازقلعهNegah Bazghaleh. 2021. “بررسی رابطه‌ی عرض مزیودیستالی تاج انسیزورها و مولرهای اول فک پایین با تاج کانین‌ها و پرمولرهای فک بالا و پایین جهت آنالیز فضا”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ژوئن, 149-56. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6878.