امین خالقیAmin Khaleghi, اعظم پوریوسفAzam Pouryousof, و محسن هرمزیMohsen Hormozi. 2021. “مقایسه‌ی استحکام شکست فشاری و تنظیم انبساط ناشی از ست شدن در دو نمونه‌ی‌ گچ دای‌استون GCو Adenta”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ژوئن, 103-10. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6873.