امین خالقیAmin Khaleghi, ملیحه تقی‌زادهMalihe Taghizadeh, و محسن هرمزیMohsen Hormozi. 2021. “بررسی تأثیر زمان و محیط نگهداری بر تغییرات ابعادی دو نوع رزین آکریلی GC و Reliance”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ژوئن, 111-19. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6875.