سارا فتوحی عشینSara Fotoohi Ashin, قاسمی تودشکچوییDavoud Ghasemi Toodeshkchooie, و مهرداد برکتینMehrdad Barekatein. 2022. “اثر داروهای مایع خوراکی در کودکان بر قدرت باند برشی کامپوزیت در دندان‌های شیری”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, دسامبر, 338-47. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i4.12091.