امین خالقیAmin Khaleghi, امین ارچینAmin Archin, و مجتبی آذریان بروجنیMojtaba Azarian Borujeni. 2021. “بررسی خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی نانوذرات اکسید روی و نقره علیه کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک موتانس در رزین اکریل‌های بیس دنچر”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ژوئن, 137-48. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6877.