امین خالقیAmin Khaleghi, پریسا فغانیParisa Faghani, و مجتبی آذریان بروجنیMojtaba Azarian Borujeni. 2021. “بررسی خاصیت ضدباكتريايی و ضدقارچی افزودن نانوذرات اکسید روی به مواد بهسازي بافت مورد استفاده در پروتز كامل”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آگوست, 292-300. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7533.