فیروزه نیلچیانFiroozeh Nilchian, و رضا رضاییReza Rezaee. 2021. “بررسی استفاده از دندان‌پزشکی مبتنی بر شواهد در دستیاران تخصصی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آگوست, 313-20. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7535.