یداله سلیمانی شایستهYadollah Soleimani Shayesteh, مهرداد پنج نوشMehrdad Panjnoosh, احمدرضا شمشیریAhmadreza Shamshiri, امین خلیل‌نژادAmin Khalilnejad, مجتبی بیانیMojtaba Bayani, و محمد مهدی پنجعلی زادهMohammad Mehdi Panjalizadeh. 2021. “بررسی تغییرات ابعادی مواد پیوندی در سینوس‌های تقویت شده به روش سینوس لیفت پنجره‌ی جانبی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ژوئن, 191-97. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6883.