رویا چشم‌آورRoya Cheshmavar, مهدی رفیعیMehdi Rafiei, شیرین زهرا فرهادShirin Zahra Farhad, علیرضا عمرانیAlireza Omrani, و بیژن تدبیریBizhan Tadbiri. 2021. “مقایسه‌ی میزان تأثیر درمانی لیزر کم توان بر کاهش درد و سطح نیتریک اکساید در مایع شیار لثه‌ای در هنگام قرار دادن جداساز در بیماران ارتودنسی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ژوئن, 157-65. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6882.