فتانه قربانی جوادپورFataneh Ghorbanijavadpour, وحید رخشانVahid Rakhshan, و نگین عاشوریNegin Ashoori. 2021. “بررسی فراوانی هیپودنشیا بر اساس جنس، روابط دندانی و اسکلتی در مراجعین به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اهواز”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, مارس, 56-63. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i1.5915.