مهسا عباسیMahsa Abbasi, بهناز عبادیانBehnaz Ebadian, و نگین امینیان پورNegin Aminianpour. 2021. “مروری بر اسکنرهای داخل و خارج دهانی در سیستم قالب‌گیری دیجیتال در دندان‌پزشکی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ژوئن, 206-15. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6885.