مسیح مجلسیMasih Majlesi, هاجر عطارزادهHajar Atarzadeh, آرش قدوسیArash Ghodousi, و لیلا نجف‌زادهLeila Najafzadeh. 2021. “بررسی فراوانی شکایات مربوط به درمان‌های دندان‌پزشکی کودکان در استان اصفهان بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ژوئن, 198-205. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6884.