عاطفه پورفتاحیAtefeh Pourfatahi, هاجر عطارزادهHajar Atarzadeh, و فروزان وحیدیForouzan Vahidi. 2021. “ارتباط بین شاخص توده بدنی و پوسیدگی دندانی در کودکان 6 تا 10 ساله در شهرستان رفسنجان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آگوست, 225-33. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7526.