زهرا علی مهتریZahra Ali Mehtari, مهدی رفیعیMehdi Rafiei, سعید آذربایجانیSaeed Azarbayjani, ندا احمدی روزبهانیNeda Ahmadi Rouzbehani, و امیر حسین معینیAmir Hossain Moeini. 2021. “شیوع انواع مال‌اکلوژن در بیماران مبتلا به اوتیسم در اصفهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آگوست, 321-28. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7536.