فائزه کشوری‌فردFaezeh Keshvarifard, مهدی رفیعیMehdi Rafiei, سوسن صادقیانSusan Sadeghian, هادی فرهادیHadi Farhadi, و نفیسه شیرانیNafiseh Shirani. 2021. “فراوانی نسبی وسواس در افراد دارای مال‌اکلوژن Class I خواستار درمان ارتودنسی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آگوست, 253-61. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7529.