حمیرا مردانیHomeyra Mardani, بهاره رشنوادیBahareh Rashnavadi, و نوشین افشار مقدمNoshin Afshar Moghadam. 2022. “تظاهر میوفیبروبلاست‌های آلفا اسموت ماسل اکتین مثبت و لامینین 5 گاما 2 در استرومای اسکواموس‌سل کارسینوم مهاجم و وروکوس کارسینومای دهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, دسامبر, 388-97. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i4.12096.