فتانه قربانی جوادپورFataneh Ghorbanyjavadpour. 2021. “وقوع پدیده‌ی نادر آنومالی (دندان دوتایی) در دندان شیری: گزارش مورد”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آگوست. https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1819.